Poválečné fortifikace\Protivzdušná obrana státu\PLRS VEGA Rapotice (9., 10. plro 76.plrb), S-200 VE

9., 10. protiletadlový raketový oddíl Rapotice, součást Protiletadlové raketové skupiny VEGA Rapotice
(VÚ 7300)

Po vyzbrojení pražské 71. protiletadlové raketové brigády bylo v roce 1985 přikročeno i u brněnské 76. plrb k zavedení protiletadlového raketového kompletu dalekého doletu S-200 VE "Vega-E", která doplnila protivzdušnou obranu Moravy na strategické úrovni.

GPS souřadnice objektu:
49°12'34.178"N, 16°16'8.011"E

Terénní průzkum:

1.8. '08, účastníci Expedice Rapotice 2008

Fotodokumentace:

1.8. '08, účastníci Expedice Rapotice 2008

Protiletadlová raketová skupina S-200 VEGA Rapotice byla dislokována v Újezdském polesí kolem bezejmenné nevýrazné kóty 510,4 m.n.m.

Během čtyř let stavebních prací v areálu plrs byl nedaleko Zbraslavi (49°12'53.67"N, 16°17'2.541"E) zřízen ubytovací a skladovací tábor pro masově nasazované stavební jednotky.

Ještě před stavebním dokončením základny bylo u VÚ 1852 (76. plrb) k 1.9. 1988 vytvořeno organizační jádro, zajišťující vznik útvaru. Personál byl vybírán zčásti u dobříšské skupiny VEGA, zčásti u brněnské brigády a z patřičných vojenských škol. Po přeškolení personálu na techniku PLRK S-200 v Dobříši byla plrs konstituována k datu 1.4.1989. Na jaře 1989 se personál po přeškolení již přesunul do Rapotic, kde probíhaly dokončovací práce. V témže roce pak došlo k násunu techniky (vagónování v žst. Náměšť nad Oslavou) a jejímu zprovoznění za pomoci sovětských specialistů.

Schéma dvoukanálové verze PLRK S-200 VE Příklady několikakanálových základen PLRK S-200
Zjednodušené schéma
dvoukanálové verze
systému S-200 VE VEGA
Schémata základen PLRK S-200
pro 2, 3 a 5 plro, dle informací CIA
z června 1969

Narozdíl od Plrs VEGA Dobříš (přezdívaná vojáky jako "Klondajk", která je detailně, včetně organizace činnosti, popisována ve vlastním článku), obdržela rapotická skupina "pouze" dvoukanálovou verzi systému S-200, kde činnost zajišťovaly 2 palebné oddíly.

Dvoukanálové verze systému byly použity ve většině případů v prvním nárazníkovém pásmu proti NATO: NDR (Badingen, 1985-1992, Prangendorf 1985-1992, , Eckolstädt, 1988 - nedozbrojena do rozpadu NDR, sovětská základna Wendgräben, zřejmě 1982 - počátek 90. let), MLR (Mezőfalva, 1985-1997) a BLR (Sofia - Kostinbrod, 1983-2006). V SSSR naproti tomu byly budovány i 5 kanálové základny. Blíže k celosvětovým k dislokacím systému S-200.

Rozčlenění dobříšské základny na jednotlivé úseky "A", "B", "C" Rozčlenění rapotické základny na jednotlivé úseky "A", "B", "C"

Plrs VEGA Dobříš
ortofotosnímek se zákresem
rozdělení na jednotlivé úseky
areálu základny

Plrs VEGA Rapotice
ortofotosnímek se zákresem
rozdělení na jednotlivé úseky
areálu základny

Jak je patrné z ortofotosnímků, jsou si obě československé základny PLRK S-200 velmi podobné a proto se následující popis omezuje spíše na vylišení zajímavostí, odlišností spolu s dokumentací současnosti a minulosti. Předem je třeba zdůraznit, že celý areál v současné době patří Ministerstvu spravedlnosti, které zde v prostorách objektu "B" zřídilo věznici. Celý areál objektu "C" je zabezpečen proti rozkrádání, prostor je hlídán a monitorován složkami Vězeňské služby (VzSl). Zároveň je zde služební střelnice složek VzSl, tudíž v žádném případě nedoporučuji předem nedomluvenou návštěvu.

Letecký pohled na základnu, v popředí tech. oddíl, rok 1997 Pohled na základnu z jihu Po vyřazení S-200 z výzbroje AČR - opuštěné mosty radiotech. baterií Naváděcí radiolokátor radiotechnické baterie 9. oddílu
Letecký pohled od východu
(1997)
Pohled na areál od jihu,
od obce Rapotice (rok 1997)
Již opuštěné "mosty"
radiotechnických baterií
Naváděcí RL RTB 9. oddílu
(2. pol. 90. let). V pozadí "most"
10. plro a objekt K-9

Objekty "A" a "B" obsahovaly standardní ubikace VZS, kanceláře štábu, týlový autopark, kuchyňský blok, teplárnu a další týlové budovy. V současné době prochází týl dílčími úpravami tak, aby vyhovoval potřebám VzSl.

Úsek "B", počátek 90. let Štábní budovy v "B" Nabitá cvičná raketa před štábními budovami
Počátek 90. let
u Plrs Vega Rapotice. Pohled přes páteřní
komunikaci od štábních budov
k bojovému areálu "C"
Štábní budovy
na snímku po zrušení plrs
(instalována cvičná PLŘS)
Cvičná raketa "betonka", stála
nabitá před budovami bývalého štábu Plrs
Vega ještě v roce 2005, poté byla převe-
zena na Velitelství spol. sil do Olomouce

Strážní koridor v oplocení úseku "C" Strážní věž Strážnice při vjezdu do "C"
Strážní koridor v oplocení "C" Strážní věže,
umístěné v lomech hlídaného koridoru

Strážnice při vjezdu do "C"

Bojová část útvaru, objekt "C", je obehnán dvojitým oplocením. Vnější řada oplocení je tvořena klasickým pletivem. Poté následuje asi 20 metrů široký pás s prostorem pro obchůzky strážní hlídky. Vnitřní oplocení je tvořeno neprůhledným oplocením z betonových panelů s maskovacím nátěrem. Vstup do celého areálu vedl přes hlavní strážnici.

Hlavní skladovací objekt Hlavní skladovací objekt - detail vrat do levého skladovacího sálu
Hlavní skladovací objekt
(JZ, naskladňovací portály)

Patky pro směrování

přepravníku byly již odstraněny

Severovýchodní čelo skladu, nakládací portály Skladovací sál pro 12 ks PLŘS 5V28
SV, nakládací portály
hlavního skladovacího objektu
Skladovací sál,
tzv. "steláž", dlouhá 54 metrů
Vykládací rampa Motorické ovládání vrat
Rampa, z níž se raketa
překládala dovnitř skladu
Vrata a mechanismus
jejich automatického ovládání
Plán hlavního skladovacího objektu, tzv. "steláže"
Plán hlavního skladovacího objektu, základní míry
bez vnitřních vestaveb (kotelna, vzduchotechnika,
zvýšená podlaha na straně naskladňovacích portálů)

Úsek "C". Technický oddíl. Rozsah technického oddílu je složením téměř identický s TO na "Klondajku" a liší se jen umístěním hlavního skladovacího objektu (viz dále). Členění jednotlivých budov má opět logické uspořádání, každá budova a každý provoz byly systematicky číslovány (vždy shodně na všech základnách PLRK S-200) pro usnadnění technologických postupů při přípravě rakety do bojeschopného stavu. První dominantou je velká montážní hala, kde docházelo k základním pracím na raketách. Rakety byly vyjímány z přepravních obalů v manipulačním skladu, odkonzervovány a zkompletovány. Kompletace se sestávala z instalace křídel, kormidel, prachových motorů, hlavic, bojových náloží a pyrotechniky. K manipulaci zde sloužily dva stropní jeřáby o nosnosti 8 t. Po té byla raketa převezena na přepravníku 5T82M1E do průjezdné budovy KIPS 5K43E, kde se nalézalo kontrolní a měřící pracoviště. Zde byla raketa překontrolována a poté uskladněna v hlavním skladovacím objektu (tzv. "steláž").

Hlavní skladovací objekt ve stavu z počátku 90. let "Steláž", na snímku z dokumentačního a rozlučkového videa, natáčeného v létě 1997
Hlavní skladovací objekt,
počátek 90. let
"Steláž"
PLŘS na skladovacích vozících
5Ja83 v jednom ze sálů

Hlavní skladovací objekt tvoří druhou dominantu celého technického oddílu. Objekt je postaven z prefabrikovaných dílů a je tvořen dvěma hlavními sály, každý o světlé délce 54 m. Celý objekt byl tepelně temperován, především kvůli snížení vzdušné vlhkosti. Hotovostní rakety byly u JZ vchodu opět nakládány na přepravníky 5T82M1E a přepravník i s raketou se vydal přes plnící linku na vlastní palebné postavení. Ostatní rakety byly skladovány nenaplněné palivem. V případě vyhlášení plného bojového poplachu by takto plnící linkou postupně projelo do bojového postavení všech 22 skladovaných raket. Plnící linka se skládá z několika krytých stání, kde se do raket plnilo palivo. Poslední část technického oddílu tvořil autopark, který byl vzhledem k množství automobilové techniky pro systém S-200 VEGA velmi rozsáhlý. Všechna stání pro automobily byla neuzavřená.

Průjezdný manipulační sklad Opravárenská hala Budova pro elektrocentrály Stání pro přepravníky 5T82M1E
Průjezdný manipulační sklad,
zde byly PLŘS připravovány
pro další úkony
v rámci technického oddílu
TOS - opravárenská hala Budova pro elektrocentrály Neuzavřená stání
pro přepravníky 5T82M1E
Sklad prachových motorů Sklad bojových náloží PLŘS Sklad pyrotechniky PLŘS Linka plnění raket palivem a okysličovadlem
Sklad prachových motorů Sklad bojových náloží PLŘS Sklad pyrotechniky PLŘS Plnící linka
(palivo, v pozadí okysličovadlo)

Plošina pro NRL 10. plro Zodolněné stanoviště pro naváděcí radiolokátor na vyvýšené plošině Objekt pro kabinu aparatury velitelského stanoviště oddílu (K-2) a napájecí kabinu (K-22)
Plošina pro NRL 10. plro

Zodolněné stanoviště NRL

(jako vyrovnání za ozáření, dostávali
příslušníci RTB, kontrolující anténní
jednotky NRL, příplatek 200 Kčs)

Zodolněný objekt
pro kabiny K-2 a K-22

Plošina pro NRL 9. plro Objekt pro kabinu aparatury PRV-17 a EC Nájezd na menší "most" pro PRV-17

Plošina pro NRL 9. plro,
pohledem přes nájezd,
od velitelského stanoviště skupiny (K-9)

Zodolněný objekt
pro kabinu radiovýškoměru PRV-17
a elektrocentrálu
Nájezd na menší "most"
pro umístění radiovýškoměru PRV-17

Úsek "C". Radiotechnické zabezpečení útvaru. Největší dominantou celého areálu jsou opět tři betonové "mosty", rampy pro naváděcí radiolokátory, které se nacházejí v nejsevernější části objektu "C". Dva větší mosty byly určeny stejně tak jako na "Klondajku" pro umístění naváděcího radiolokátoru ozáření cíle 5N62V (kód NATO "Square pair"). Pod každým mostem se opět nachází zodolněné stanoviště pro kabinu K-2 (kabina aparatury velitelského stanoviště) a K-22 (napájecí kabina). Vzhledem k tomu, že byl celý útvar dvoukanálový, sloužil třetí most na rozdíl od "Klondajku" k umístění radiovýškoměru PRV-17 (kód NATO "Odd pair"). Posledním objektem radiotechnického určení je stanoviště přehledového radiolokátoru O-14 Oborona (kód NATO "Big back").

Plošina s PRV-17 Opět pohled do radiotechnické části útvaru Plošina s NRL 9. plro NRL 5N62V
Plošina s PRV-17,
pohled přes K-9 a objekt pro
elektrocentrály. V pozadí stožár
radioreléové stanice 5Ja62 Cykloida
V popředí sklad
náhradních kabelů pro VS
a maskovacích sítí, dále zděná budova
"zkrácené" pro RTB a "most" s PRV-17
Plošina s NRL 9. plro
(foceno od PRV-17)
NRL 5N62V
(9. plro)
PRV-17 na plošině NRL 5N62V od 9. plro Radiotechnická část útvaru  
PRV-17 na plošině NRL 5N62V
(9. plro)
Na snímku je dobře zachycena
mimo jiné i "zkrácená"
pro radiotechnické baterie
 

Úsek "C". Velitelské stanoviště Protiletadlové raketové skupiny VEGA. Mezi třemi "mosty" se nachází velitelské stanoviště protiletadlové skupiny Vega, zodolněný objekt pro kabinu rozdělení cílů K-9, které koordinovalo činnost obou oddílů. Opět jde o typizovanou stavbu, v současné době navíc ve výborném technickém stavu. Stále jsou tu zachovány telekomunikační kabely a rozvody, v hlavní místnosti je kompletní planšet, na kterém se zakreslovala situace ve vzdušném prostoru. Na střeše VS se nacházejí dvě VKV antény, jedna všesměrová a druhá smyčková. Kontrolní vyzařovací stožár systému "Viežka" (prověřování funkčnosti naváděcích radiolokátorů) byl umístěn na souřadnicích 49°12'19.627"N, 16°16'1.56"E.

Pěchotní vstup na VS plrs Telefon u vstupu na VS Vstup na VS Anténní systém na stropnici velitelského stanoviště
Pěchotní vstup na VS skupiny Telefon u vstupu na VS,
přístroj v odolném,
takzvaném "důlním" provedení
Vstup na VS,
první tlakový uzávěr
Anténní systém na stropnici
objektu VS (K-9)
Vrata u sálů VS Čelní stěna objektu VS Interiéry operační místnosti Jeden ze sálů na VS
Vrata u sálů VS Čelní stěna objektu VS Planšet,
dokonce zachovalé
dřevěné obložení stěn
v operační místnosti
Jeden ze sálů
pro přístrojové kabiny
Filtroventilační systém Operační místnost Telefonní přípojky Jeden ze sálů na VS
Filtroventilační systém Operační místnost Telefonní přípojky Jeden ze sálů
pro přístrojové kabiny a EC
Rozvodna Sklad pro VS Zodolněný objekt pro PRV-17 a EC
Rozvodna Přístřešek
(sklad elektromateriálu
a maskovacích sítí pro VS)
Zodolněný objekt
pro PRV-17 a EC
 

Hned vedle VS se nachází záložní zdroj elektrického napětí. V době naší návštěvy se zde nalézaly dvě téměř dokonale zachovalé elektrocentrály 135 kW EC 6S160PN. Cca 250 metrů severovýchodně od VS se nalézá stanoviště radioreléové komunikační stanice 5Ja63 "Cykloida".

Zodolněný objekt pro EC, poblíž K-9 Elektrocentrála 6S160PN Elektrocentrála 6S160PN FVZ-300 v objektu pro elektrocentrály
Zodolněný objekt pro EC Elektrocentrála 6S160PN Každý objekt byl vybaven
samostatnou filtroventilací,
rozdílnou dle kapacity
(zde FVZ-300)

Těžký skladovací objekt Těžký skladovací objekt (historické foto) PLŘS 5V28 v těžkém úkrytu
Těžký skladovací objekt Těžký skladovací objekt
(zde ještě se střešní nástavbou)
PLŘS 5V28 v těžkém úkrytu

Úsek "C". Palebná postavení 9. a 10. plro. "Srdce" palebného oddílu tvoří zodolněný objekt pro kabinu K-3 a pro elektrocentrálu EC5E97. Kolem objektu se nalézá 6 palebných postavení pro odpalovací rampy 5P72V. Každé palebné postavení bylo spojeno se skladovacím objektem dvěma kolejnicemi pro nabíjecí vozík. Nabíjení ze skladovacího objektu bylo prováděno nabíjecím vozíkem 5JU24M. Na rozdíl od "Klondajku" byly skladovací objekty stavěny pouze ve dvou stupních odolnosti. Nejodolnějšími byly těžké zodolněné úkryty se silnostěnnými vraty. V každém oddíle byly pouze dva, tj. celkem 4 zodolněné úkryty na celou plrs. Zajímavostí je způsob dodatečného nadstřešení těchto těžkých objektů. Na fotografiích je patrná sedlová střecha z vlnitého plechu, která byla dobudována až později, a měla eliminovat zatékání vlivem špatně provedené izolace zodolněného objektu. Zbývajících 8 úkrytů (4 v každém oddíle), tvořily zděné objekty vybavené jednoduchými plechovými vraty. Na "Klondajku" byly ještě k vidění úkryty z ocelových lešenářských trubek a vlnitého laminátu. Tato typologie však byla dána spíše místními podmínkami únosnosti podloží při stavbě objektů na "Klondajku". Součástí každého oddílu pak byla budova tzv. "zkrácené", kde se obvykle zdržovala hotovostní palebná směna oddílu. Tyto zkrácené však byly velmi spartánské (bez vody, topení). Mezi jednotlivými oddíly se nachází dvě průjezdná stanoviště pro přečerpávání paliva z "porouchaných" raket.

Poslední vybití rakety z odpalovací rampy 5P72V Poslední vybití rakety z odpalovací rampy 5P72V Poslední vybití rakety z odpalovací rampy 5P72V Pojíždění na manipulačním vozíku 5Ju24M dovnitř skladovacího objektu
Poslední vybití rakety z odpalovací rampy 5P72V Pojíždění
na manipulačním vozíku 5Ju24M
do skladovacího objektu

Odpalovací rampa 5P72V

Odpalovací rampa 5P72V
(90. léta)

Další odlišností od "Klondajku" bylo umístění klamného palebného postavení. To se nacházelo u obou oddílů, ale mimo palebné postavení vlastního oddílu. Imitace byla tvořena dírou pro umístění odpalovací rampy, místo kolejnic byla použita běžná pásovina a objekt určený pro skladování raket byl používán jako sklad. Severovýchodně od přečerpávacího stanoviště se nacházela další zkrácená, která byla vojáky označena za "DELUXE". Byla vybavena sprchami, akumulačním vytápěním, podávala se tam teplá strava apod. Tyto budovy (klamné palebné postavení a další "zkrácená") se na "Klondajku" nenacházely a jsou tak asi nejpatrnějším rozdílem mezi palebnými oddíly v Rapoticích a na "Klondajku".

Zděný skladovací objekt Patka pro OR Úkryt pro kabinu K-3 Úkryt pro EC
Zděný skladovací objekt Patka pro OR Úkryt pro kabinu K-3
(9. plro)
Úkryt pro EC
(9. plro)
Zkrácená "deluxe" Přečerpávací stanoviště Sklad materiálu Videozáznam z návštěvy bývalé Plrs Vega Rapotice, ze dne 1.8.2008 (MP4, 13 min., 81,4 MB)
Zkrácená "deluxe" Přečerpávací stanoviště Sklad materiálu Videozáznam,
pořízený při průzkumu
bývalé Plrs Vega, dne 1.8.2008

K 31.12. 1994 přešly 9. a 10. plro do podřízenosti nově vzniklé 42. plrb (reorganizovaná 76. plrb), v té době byly také do Rapotic redislokovány 2. a 3. plro, vyzbrojené technicky i morálně zastaralým systémem S-75M Volchov. Tyto oddíly působily v souběhu s Plrs VEGA, z prostoru technického oddílu. Později k nim přibyla kompletní výzbroj pro další oddíl PLRK S-75M, ta byla uložena ve skladech. K vyřazení PLRK S-200 došlo k 1.10. 1997, 9. a 10. plro byly zrušeny bez náhrady. Od roku 1998 působily "Volchovy" z planiny mezi mezi bývalou RTB a PB (49°12'31.419"N, 16°16'1.169"E), přičemž jeden oddíl měl SNR umístěn na "mostě" a RTB pod ním, (technika PB nebyla rozvinuta), zatímco druhý se rozvinul přímo na poli, technika PB byla rozvinuta v síle tří OR připojených a 1 nepřipojené, určené k výcviku nabíjení a vybíjení.

Odpalovací rampa SM-90 systému S-75M Volchov Nabitá cvičná PLŘS 20D V pozadí stojící přepravník PR-11B Cvičná PLŘS na OR
Přehledový RL systému S-75M3 - radiolokátor P-12 Naváděcí RL typu SNR-75M3 Naváděcí RL SNR-75M3 spolu s aparaturou Parol Působení S-75M Volchov
v Rapoticích.
Po vyřazení komplexů Vega
v roce 1997,
byly Volchovy
umístěny na planině
mezi bývalou RTB a PB
(49°12'31.419"N, 16°16'1.169"E)

V roce 1999 byla i 42. plrb zrušena a zbývající plro byly předány do podřízenosti 44. plrb Slaný - Drnov. I tato zanikla, k 31.5. 2003, a s ní se po 44 letech aktivní služby staly historií i všechny systémy PVOS.

zdroje: - Matthias Richter, http://s200-wega.de/
- CIA Intelligence Memorandum 69-15, The Soviet SA-5 Deployment Program
- Pavel Londer
- Michal Halčiak
- Lucie Chmelíčková
- Radek Bukovský
- Radek Enžl
- Ing. Břoušek Rostislav

autoři: Petr Janda
 Martin Korec
 Petr Kunc

Původní článek ze 16. září 2008
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011